fbpx

bookmark_borderCofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Niedawno znajomy poprosił mnie o zastanowienie się nad następującym pytaniem: czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji może skutecznie tę rezygnację cofnąć?

Jak to zwykle w prawie bywa, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie da się jej sprowadzić do prostego „Tak” albo „Nie”.

Skuteczność cofnięcia rezygnacji zależy bowiem od tego, kiedy została złożona adresatowi w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jej treścią (adresatem jest tu oczywiście wspólnota mieszkaniowa w osobach pozostałych członków zarządu). Jeżeli cofnięcie rezygnacji zostało w taki sposób złożone najpóźniej z chwilą złożenia (w ten sam sposób) samej rezygnacji, wówczas takie cofnięcie należy uznać za skuteczne. W razie jednak, gdy cofnięcie rezygnacji nastąpiło po tym, jak rezygnacja została złożona, nie można tego cofnięcia uznać za skuteczne.

Powyższe wynika z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących składania oświadczeń woli i znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych, czego przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którego treść dostępna jest po kliknięciu tutaj.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderZmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. zmianie uległa ustawa o własności lokali. Jednym ze skutków tej nowelizacji jest brak odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu z tytułu opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli jest to współwłasność w częściach ułamkowych.

Odpowiedzialność solidarna dłużników (w tym wypadku współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych), skoro nie wynika już z przepisów prawa, może powstać w drodze czynności prawnej, to jest umowy współwłaścicieli lokali.

Istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników jest to, że wierzyciel (w tym wypadku wspólnota mieszkaniowa) ma wybór, do kogo kierować swoje roszczenia związane w szczególności z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Oznacza to, że wspólnota może dochodzić zapłaty całej kwoty od każdego lub niektórych z dłużników razem lub osobno według własnego uznania, co zwiększa jej szansę zaspokojenia.

Wyłączenie więc ustawowej podstawy odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu w częściach ułamkowych – w braku odmiennej umowy współwłaścicieli lokalu – powoduje ten skutek, że wspólnota mieszkaniowa może dochodzić zapłaty od każdego ze współwłaścicieli osobno kwot przypadających na jego ułamkowy udział w lokalu.

Podkreślić trzeba, że powyższe nie dotyczy współwłasności łącznej (np. gdy lokal jest objęty wspólnością majątkową małżeńską). Wówczas współwłaściciele lokalu nadal z mocy ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej.    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderWspólnota mieszkaniowa nie może dowolnie zmieniać lub uchylać swoich uchwał

Zmiana uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie może pozbawić członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeżeli nie występują okoliczności powodujące, że członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie.

Stanowisko takie wyraził Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając sprawę, w której wspólnota mieszkaniowa uchwałą cofnęła swoim członkom wcześniejszą zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu i związaną z tym przebudowę części wspólnych nieruchomości.

W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na zasadę ochrony praw nabytych członków wspólnoty mieszkaniowej. Naruszenie przez wspólnotę mieszkaniową tej zasady wobec członka wspólnoty jest istotnym naruszeniem jego interesów i jako takie może być skutecznie zaskarżone w drodze postępowania sądowego.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie dostępna jest tutaj.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: