fbpx

bookmark_borderOdszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Obowiązek zapłaty odszkodowania za wywłaszczaną nieruchomość oraz wysokość tego odszkodowania określa w decyzji starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest do wartości rynkowej nieruchomości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 • rodzaj nieruchomości,
 • położenie nieruchomości,
 • sposób użytkowania nieruchomości,
 • przeznaczenie nieruchomości,
 • stan nieruchomości,
 • aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami,
 • obciążenie nieruchomości prawami rzeczowymi.
Bierze się przy tym pod uwagę stan, przeznaczenie i wartość nieruchomości na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Właściciel nieruchomości na każdym etapie postępowania – także w odwołaniu i skardze do sądu administracyjnego – może wskazywać wady i nieprawidłowości w sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wycenie, dążąc w ten sposób do ustalenia możliwie najwyższej wartości nieruchomości. To właśnie czynności podjęte w tym obszarze będą miały znaczenie dla ustalenia wysokości odszkodowania. Zasada jest taka, że im wyżej zostanie wyceniona nieruchomość, tym wyższe odszkodowanie się za nią należy. Skuteczne podważanie wycen rzeczoznawców majątkowych jest bowiem możliwe, o czym już na tym blogu pisałam (aby zapoznać się z tym postem kliknij tutaj).

Za zgodą właściciela wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania może on otrzymać inną nieruchomość (nieruchomość zamienną). W takiej sytuacji warto powalczyć o to, aby taka nieruchomość zamienna – dla potrzeb tego postępowania – została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego jak najniżej. Jeżeli bowiem nieruchomość zamienna będzie mieć wartość niższą niż nieruchomość wywłaszczana, powstałą różnicę wyrównuje się poprzez dopłatę pieniężną.
Zapłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.
Powyższe dotyczy także użytkownika wieczystego wywłaszczanej nieruchomości, a także osoby mającej do wywłaszczanej nieruchomości inne prawo rzeczowe (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebność).

bookmark_borderZwrot wywłaszczonych nieruchomości – część druga

Poprzedni post dotyczący możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości obejmował ciekawe i problematyczne zagadnienie odnoszące się do zmian w prawie. Tym razem zamierzam omówić typowy przebieg postępowania w oparciu o aktualne przepisy.

Wywłaszczona nieruchomość nie może zostać przeznaczona na inny cel niż cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu. O zamiarze wykorzystania nieruchomości w inny sposób organ ma obowiązek zawiadomić wywłaszczonego (poprzedniego) właściciela.

Jednocześnie organ informuje go o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w takiej sytuacji. Uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygasa w braku złożenia wniosku o zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu takiej możliwości.

O zwrot wywłaszczonej nieruchomości można się ubiegać także wówczas, gdy:

 • pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu albo 

 • pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie został zrealizowany cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może dotyczyć także części nieruchomości.

Decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości wydaje starosta, co oznacza, że jest on organ, do którego należy kierować wnioski w tym przedmiocie.

Wywłaszczona nieruchomość podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu.

Konsekwencją zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest konieczność zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej uzyskanych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli były przyznane w tej decyzji. Odszkodowanie zwraca się w wysokości zwaloryzowanej, nie przekraczającej wartości rynkowej (ewentualnie odtworzeniowej) nieruchomości.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

bookmark_borderZwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrotowi na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców nie podlegają nieruchomości, na których cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu został zrealizowany przez gminę, powiat lub województwo po upływie 10 lat od wywłaszczenia, jeżeli jednocześnie zaistnieją następujące okoliczności:

 • cel publiczny został zrealizowany na wywłaszczonej nieruchomości przed 2004 r.
 • cel publiczny został zrealizowany przed dniem złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 

Powyższe dotyczy stanów zaistniałych przed 22 września 2004 r. z uwagi na zaistniałą w tej dacie zmianę prawa, a wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygnatura akt P 38/11. 

Wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką polecam także przeczytanie artykułu pt.: „Ważne orzeczenie – zwrot wywłaszczonych nieruchomości” opublikowanego w serwisie wyborcza.biz.


Podoba Ci się? Udostępnij:

https://belgradesaxperience.com/lettera-a/index.html