Przejdź do treści

Regulamin sklepu

REGULAMIN

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający w domenie katarzynazdun.pl

Sprzedawca lub Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zdun-Chyżyńska, ul. Woronicza 33c/37, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz, NIP: 618-199-49-92

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

Towar –dostępna w Sklepie rzecz ruchoma

Treść Cyfrowa – dostępne w Sklepie dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Treść Cyfrowa może przybrać postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości tego materiału, nagrania video, spotkania online itp.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności Usługa Cyfrowa

Usługa Cyfrowa – Usługa pozwalająca Kupującemu na: (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej

Umowa – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawarta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość na warunkach określonych w Regulaminie dotycząca sprzedaży Towaru, dostarczenia Treści Cyfrowej lub świadczenia Usługi

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.

§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Kupujący mogą się kontaktować ze Sprzedawcą:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@katarzynazdun.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: 509-365-338
  3. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie https://katarzynazdun.pl/kontakt/,
  4. poprzez formularz e-porada zamieszczony na stronie https://zdun.vek.com.pl/.
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną polegają na:
 1. umożliwieniu zawarcia Umowy,
 2. umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez przesłanie Kupującemu na jego prośbę Oferty indywidualnej,
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 2. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§ 3. Zakupy w Sklepie

 1. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu, kontaktując się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 2. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).
 3. Ceny Towarów, Treści Cyfrowych i Usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za dany Towar, Treść Cyfrową lub Usługę, w tym zawierają podatek VAT (jeżeli jest naliczany).
 4. Na ostateczną wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 5. W Sklepie mogą być organizowane promocje na wybrane produkty. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.
 6. Wybrany do kupienia Towar, Treść Cyfrową lub Usługę należy dodać do koszyka zakupowego w Sklepie.
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. W celu złożenie zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Kupującego określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 9. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 11. W przypadku zakupu Treści Cyfrowych, przed złożeniem zamówienia Kupujący może zostać poproszony o wyrażenie zgody na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej dostarczenia danej Treści Cyfrowej.
 12. W przypadku zakupu Usług, przed złożeniem zamówienia Kupujący może zostać poproszony o wyrażenie zgody na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę.
 14. Kupujący może, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@katarzynazdun.pl, zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o przesłanie oferty indywidualnej. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez Kupującego oferty przesłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Kupującego adres e-mail oraz po uiszczeniu przedpłaty w ustalonej wysokości. Akceptacja oferty jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 15. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów zamieszczone na stronie Sklepu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Kupujących, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania zakupy przez Kupującego w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 16. W trosce o zadowolenie Kupujących Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość Towarów znajdujących się w ofercie była dostępna we wskazanych terminach. Sprzedawca zastrzega jednak, że informacje dotyczące dostępności Towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty.
 17. Sprzedawca poinformuje Kupującego o ewentualnych zmianach dotyczących dostępności Towarów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przed potwierdzeniem przyjęcia złożonego zamówienia. W takim przypadku Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości zamówienia. W przypadku braku dostępności Towarów, szacowany czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania, nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji zamówienia (w szczególności adresu dostawy).
 19. Dostawa Towaru realizowana jest na terenie Polski.
 20. Kupujący może wybrać spośród następujących form dostawy:
  1. przesyłka kurierska,
  2. odbiór osobisty pod adresem ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz.
 21. Zakupiona Treść Cyfrowa przesyłana jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 22. W przypadku zamówienia Usług, realizacja Usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 Regulaminu.

§ 4. Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub na jego konto w systemie płatności internetowych.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 5. Zasady świadczenia Usług

 1. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do świadczenia oferowanych Usług oraz dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami.
 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. konsultacje stacjonarne, telefoniczne i przez e-mail,
  2. projekty pism, w tym pism procesowych,
  3. projekty umów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych Usług, w tym ich cen i czasu trwania, dostępne są na stronach Sklepu.
 4. Dokonanie zakupu Usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. W ciągu 2 dni od dokonania zakupu, Usługodawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu świadczenia Usługi.
 6. W przypadku Usług Cyfrowych (online, telefoniczne itp.):
  1. Kupujący ma na uwadze konieczne wymagania techniczne, które musi spełniać w celu skorzystania z usługi, a które wynikają z § 2 ust. 1 Regulaminu,
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usługi. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 7. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy (§ 6 Regulaminu) Usługobiorca może zrezygnować z Usługi wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail na adres biuro@katarzynazdun.pl lub wiadomość SMS na numer 509-365-338. nie później niż 8 godzin przed ustalonym terminem. W takim przypadku usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin, a jeśli stronom nie uda się ustalić dogodnego terminu, usługobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności.
 8. W przypadku, gdy Usługa nie zostanie odwołana zgodnie z ust. 7 powyżej, a o ustalonej godzinie Usługobiorca nie pojawi się w miejscu świadczenia Usługi lub nie nawiąże połączenia (przy usługach świadczonych na odległość), Usługa zostanie uznana za wykonaną. W takim przypadku Usługobiorca może wystąpić o zwrot uiszczonej opłaty, przy czym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z przygotowaniem się do świadczenia Usługi, a także koszty poniesione w związku z nieświadczeniem w zarezerwowanym czasie innych Usług (maksymalnie 70%).
 9. W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana w ustalonym terminie wyłącznie z winy Usługodawcy, Usługodawca może zaproponować inny termin, a jeśli stronom nie uda się ustalić dogodnego terminu, usługobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanej płatności.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz pozostałych umów.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie, np. drogą pocztową (na adres ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz) lub elektroniczną (na adres biuro@katarzynazdun.pl).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. Termin na odstąpienie od Umowy jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) Towaru przez Kupującego.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
  1. jeśli w toku zakupu Treści Cyfrowej Kupujący wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu tej Treści Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie wyrażenia zgody, Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
  2. jeśli w toku zakupu Usługi Kupujący wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie wyrażenia zgody i wykonał usługę w całości, Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;
  3. jeśli w toku zakupu Usługi Kupujący wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie wyrażenia zgody i rozpoczął wykonywanie Usługi, Kupujący może odstąpić od Umowy, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

§ 7. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia dostarczenia Towarów i Treści Cyfrowych oraz świadczenia Usług zgodnie z Umową.
 2. W razie niezgodności Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi z Umową, Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 3. Kupujący może w szczególności żądać doprowadzenia Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca doprowadza Towar, Treść Cyfrową lub Usługę do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Jeżeli Towary, Treści Cyfrowe lub Usługi są niezgodne z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził wskazanych produktów do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności wskazanych produktów z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności wskazanych produktów z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 3,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on wskazanych produktów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego..
 6. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową (na adres ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz) lub elektroniczną (na adres biuro@katarzynazdun.pl).
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Kupującymi będącymi Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.
 10. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

§ 8. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy wskazane w § 6 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące reklamacji wskazane w § 7 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Kupujący nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 3. Kupujący niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy).

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści (w tym Treści Cyfrowe) dostępne w Sklepie oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Kupujący w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
  2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do produktu, który jest wskazywany jest w jego opisie. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego w ramach Umowy.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości produktu, jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie osobom trzecim,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Jakiekolwiek działanie niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Newsletter

 1. Sprzedawca może umożliwiać zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy). W celu zawarcia ww. umowy Kupujący zapisuje się na listę subskrybentów Newslettera i wyraża zgodę na jego przesyłanie. Kupujący nie płaci za otrzymywane treści, ale przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Kupującego chęci zapisania się na listę subskrybentów Newslettera (kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter).
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

§ 12. Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub sprzedawanych produktach (w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich).
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili sprawdzić czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście dokonali zakupu w Sklepie.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§ 13. Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://katarzynazdun.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji danego zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy,
  2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 maja 2024 r.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów/ dostarczenia następujących Treści Cyfrowych/ świadczenia następujących Usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Data otrzymania produktu: ………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla kupującego niebędącego Konsumentem)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów/ dostarczenia następujących Treści Cyfrowych/ świadczenia następujących Usług: …………………………………….

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko kupującego: ……………………..

Adres kupującego: ………………………..

NIP: ……………………

REGON: ………………

Adres e-mail: …………………………..

Jednocześnie oświadczam, że ww. umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Na dowód tego wskazuję PKD prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej wpisane w CEIDG:

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zdun-Chyżyńska z adresem: ul. Woronicza 33c/37, z adresem do korespondencji: ul. Tatrzańska 108, 62-800 Kalisz, NIP: 618-199-49-92
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@katarzynazdun.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ,
  2. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania Danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 5. Każdy Usługobiorca ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.