Przejdź do treści

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy
- szkolenie online

Od lat prowadzę szkolenia o tej tematyce, których uczestnikami są pracownicy urzędów miast i gmin dopowiadający za gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy w swoich miejscowościach. Szkolenia związane z tą tematyką prowadziłam też dla prawników, w tym dla radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dzięki licznym pytaniom uczestników, wielu rozmowach z uczestnikami oraz własnej praktyce zawodowej
w tym obszarze, wiem, jakie informacje są ważne dla moich słuchaczy i wiedzę tę wykorzystuję wzbogacając kolejne edycje szkolenia.

Oferuję więc pełnowartościowy produkt, przygotowany w sposób przemyślany i komunikatywny, którego istotą jest kompleksowa analiza przepisów ustawy w formie jeszcze bardziej przystępnej niż opublikowany przez mnie komentarz do tej ustawy. Celem, który sobie postawiłam przygotowując to szkolenie jest bowiem efektywnie wspomóc uczestników w rozwiązywaniu problemów, z którymi się mierzą, a także pokazywać możliwości, jakie dają przepisy ustawy, a które nie wynikają jasno z samej treści ustawy. 

Szkolenie skierowane jest więc do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych w swoich urzędach za gospodarkę mieszkaniową, prawników zainteresowanych tą tematyką oraz wynajmujących
i najemców, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze, aby lepiej znać swoje prawa i obowiązki.

Podczas szkolenia jest aktywny czat, na którym można zadawać pytania. Odpowiedzi na te pytania udzielam pod koniec szkolenia. Staram się, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Jeżeli zaś zdarzy się,
iż pytania będą pojawiać się po szkoleniu – pozostaję do dyspozycji i odpowiadam na nie e-mailem.   

Szkolenie realizuję, gdy zbierze się grupa od 5 do 20 osób w uzgodnionym terminie w godz. 9.00 - 15.00.

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu: 350 zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmuję na adres e-mail: k.zdun@wp.pl. Przed zgłoszeniem proszę zapoznać się z regulaminem szkolenia.

Program szkolenia

 

1. Zakres zastosowania ustawy

  • ustawowe definicje lokatora, właściciela, lokalu

  • lokale w dyspozycji ministra właściwego ds. wewnętrznych lub podległych mu organów oraz lokale w dyspozycji Służby Więziennej, Szefa ABW, Szefa AW, Szefa SKW, Szefa SWW

2. Powstanie stosunku najmu

  • zawarcie umowy najmu

  • zawarcie umowy w sposób dorozumiany

  • wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy

  • wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 30

3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu lokalu mieszkalnego

  • ulepszenia

  • kaucja

  • obowiązki wynajmującego w zakresie stanu lokalu

  • obowiązki najemcy w zakresie stanu lokalu

  • prawa i obowiązki po zakończeniu najmu

  • doręczenia

4. Ustanie stosunku najmu

  • porozumienie

  • wypowiedzenie

  • powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu

5. Postępowanie w sprawie o eksmisję

  • przesłanki uzasadniające powództwo

  • środki obrony pozwanego

  • przebieg postępowania

  • wyrok nakazujący eksmisję i jego skutki

6. Uprawnienie do najmu socjalnego lokalu

  • przesłanki ustawowe

  • sposób wykonania wyroku, z którego takie uprawnienie wynika

  • skuteczność oferty najmu socjalnego lokalu

  • odszkodowanie za zaniechanie zaoferowania najmu socjalnego lokalu

  • przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu

7. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

  • przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej byłego lokatora

  • przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej gminy

  • wysokość odszkodowania

8. Mieszkaniowy zasób gminy

  • definicja

  • warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych

  • zasady przyznawania lokali na realizacje zadań, których mowa w art. 4 ust. 2b

  • kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2

  • weryfikacja spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu

9. Pomieszczenia tymczasowe

  • definicja
  • wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego na wniosek komornika wykonującego wyrok eksmisyjny

  • treść stosunku najmu pomieszczenia tymczasowego