fbpx
Przejdź do treści

Zmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe

Z dniem 29 sierpnia 2015 r. zmianie uległa ustawa o własności lokali. Jednym ze skutków tej nowelizacji jest brak odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu z tytułu opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej, jeżeli jest to współwłasność w częściach ułamkowych.

Odpowiedzialność solidarna dłużników (w tym wypadku współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych), skoro nie wynika już z przepisów prawa, może powstać w drodze czynności prawnej, to jest umowy współwłaścicieli lokali.

Istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników jest to, że wierzyciel (w tym wypadku wspólnota mieszkaniowa) ma wybór, do kogo kierować swoje roszczenia związane w szczególności z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Oznacza to, że wspólnota może dochodzić zapłaty całej kwoty od każdego lub niektórych z dłużników razem lub osobno według własnego uznania, co zwiększa jej szansę zaspokojenia.

Wyłączenie więc ustawowej podstawy odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli lokalu w częściach ułamkowych – w braku odmiennej umowy współwłaścicieli lokalu – powoduje ten skutek, że wspólnota mieszkaniowa może dochodzić zapłaty od każdego ze współwłaścicieli osobno kwot przypadających na jego ułamkowy udział w lokalu.

Podkreślić trzeba, że powyższe nie dotyczy współwłasności łącznej (np. gdy lokal jest objęty wspólnością majątkową małżeńską). Wówczas współwłaściciele lokalu nadal z mocy ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej.    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

5 komentarzy do “Zmiany w dochodzeniu roszczeń przez wspólnoty mieszkaniowe”

  1. A jeśli mam kupione mieszanie należące do spółdzielni mieszkaniowej to obowiązują mnie prawa obejmujące każdego czy wewnętrzne prawa spółdzielni? Chodzi o egzekwowanie długu.

  2. Dochodzenie zapłaty należności pieniężnych przez spółdzielnie mieszkaniowe odbywa się na takich samych zasadach jak w każdej sprawie o zapłatę. Oznacz to więc konieczność wniesienia pozwu do sądu, a po uprawomocnieniu się wyroku sądu, możliwość skierowania sprawy do komornika celem egzekucji. Z aktów wewnątrz spółdzielni może natomiast wynikać kwota należności lub sposób jej ustalenia, co podlega ocenie sądu przy wyrokowaniu.

  3. Proszę Pani, czy wspólnota mieszkaniowa zaciągając kredyt inwestycyjny jest uprawniona do egzekwowania należności solidarnie także od osoby, która w międzyczasie spłaci przypadający w jej ułamkowej wartości procent zobowiązania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *