fbpx

bookmark_borderZwrot wywłaszczonych nieruchomości – część druga

Poprzedni post dotyczący możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości obejmował ciekawe i problematyczne zagadnienie odnoszące się do zmian w prawie. Tym razem zamierzam omówić typowy przebieg postępowania w oparciu o aktualne przepisy.

Wywłaszczona nieruchomość nie może zostać przeznaczona na inny cel niż cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu. O zamiarze wykorzystania nieruchomości w inny sposób organ ma obowiązek zawiadomić wywłaszczonego (poprzedniego) właściciela.

Jednocześnie organ informuje go o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w takiej sytuacji. Uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygasa w braku złożenia wniosku o zwrot w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu takiej możliwości.

O zwrot wywłaszczonej nieruchomości można się ubiegać także wówczas, gdy:

  • pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu albo 

  • pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie został zrealizowany cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może dotyczyć także części nieruchomości.

Decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości wydaje starosta, co oznacza, że jest on organ, do którego należy kierować wnioski w tym przedmiocie.

Wywłaszczona nieruchomość podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu.

Konsekwencją zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest konieczność zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej uzyskanych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli były przyznane w tej decyzji. Odszkodowanie zwraca się w wysokości zwaloryzowanej, nie przekraczającej wartości rynkowej (ewentualnie odtworzeniowej) nieruchomości.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

bookmark_borderZwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrotowi na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców nie podlegają nieruchomości, na których cel publiczny wskazany w decyzji o wywłaszczeniu został zrealizowany przez gminę, powiat lub województwo po upływie 10 lat od wywłaszczenia, jeżeli jednocześnie zaistnieją następujące okoliczności:

  • cel publiczny został zrealizowany na wywłaszczonej nieruchomości przed 2004 r.
  • cel publiczny został zrealizowany przed dniem złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 

Powyższe dotyczy stanów zaistniałych przed 22 września 2004 r. z uwagi na zaistniałą w tej dacie zmianę prawa, a wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygnatura akt P 38/11. 

Wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką polecam także przeczytanie artykułu pt.: „Ważne orzeczenie – zwrot wywłaszczonych nieruchomości” opublikowanego w serwisie wyborcza.biz.


Podoba Ci się? Udostępnij:

https://belgradesaxperience.com/lettera-a/index.html