fbpx

bookmark_borderCzego można żądać w sprawie o zniesienie współwłasności

Zniesienia współwłasności w drodze postępowania sądowego można żądać w każdym czasie, jeżeli nie ma zgody właścicieli na dalsze wspólne nią gospodarowanie, w tym sprzedaż na wolnym rynku.

W postępowaniu o zniesienie współwłasności możliwe są następujące rozstrzygnięcia sądu:

  • podział nieruchomości (jeżeli jest to prawnie i geodezyjnie możliwe) i przyznanie każdemu ze współwłaścicieli na własność powstałych w ten sposób nieruchomości, z ewentualnymi spłatami w wypadku różnicy wartości tych nieruchomości,
  • przyznanie całej nieruchomości na własność jednego ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli,
  • sprzedaż licytacyjna nieruchomości i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Jednak poza tak rozumianą istotą sprawy o zniesienie współwłasności w postępowaniu tym sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Co istotne zgłaszanie takich roszczeń po prawomocnym zakończeniu postępowania o zniesienie współwłasności jest spóźnione i podlega oddaleniu przez sąd na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawie zniesienia współwłasności.

Formułując wniosek o zniesienie współwłasności należy zatem pamiętać o ujęciu w nim wszystkich roszczeń, jakie w danym dniu przysługują nam względem pozostałych właścicieli. W przeciwnym razie możemy utracić możliwość ich dalszego dochodzenia w sądzie. Z tego samego powodu ważne jest także odpowiednie formułowanie wniosków, aby precyzyjnie wskazywały na podstawy faktyczne i prawne poszczególnych żądań. Dotyczy to nie tylko wnioskodawcy, lecz również pozostałych uczestników postępowania zamierzających aktywnie uczestniczyć w takim postępowaniu wysuwając własne oczekiwania co do jego wyniku.


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

bookmark_borderUmowa o zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność zachodzi wówczas, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Kodeks cywilny wyróżnia przy tym współwłasność łączną i współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność łączną regulują przepisy, z których ona wynika, np. współwłasność ustawowa małżeńska wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tam też jest w całości unormowana. Współwłasność w częściach ułamkowych regulują art. 195 i następne kodeksu cywilnego – ten rodzaj współwłasności stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Zakres praw i obowiązków danego współwłaściciela wobec rzeczy wyraża się udziałem, który ma postać ułamka. Udział jest więc częścią wspólnego prawa, co prowadzi do wniosku, że podziałowi podlega nie rzecz, lecz prawo do niej. Stąd podział wspólnego prawa do nieruchomości jest możliwy dopiero po zniesieniu współwłasności.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest zawarcie przez współwłaścicieli stosownej umowy. Ponieważ zagadnienie to nie zostało uregulowane ustawowo, powstaje pytanie, jak prawidłowo skonstruować taką umowę?

Do umowy znoszącej współwłasność nieruchomości mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do czynności prawnych i przeniesienia własności nieruchomości. Przed wszystkim należy pamiętać, że umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 kodeksu cywilnego) i nie może zawierać warunku ani terminu(art. art. 157 par. 1 kodeksu cywilnego). Umowa zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu dla swojej skuteczności wymagać będzie dodatkowego porozumienia stron obejmującego ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczną realizację postanowień umowy o zniesienie współwłasności.

Możliwości w zakresie szczegółowych postanowień umownych wskazuje art. 212 kodeksu cywilnego odnoszący się do sądowego podziału rzeczy wspólnej. Wynika z niego, że wartość poszczególnych udziałów w rzeczy może być wyrównywana przez dopłaty pieniężne, a poszczególne części nieruchomości mogą być obciążane służebnościami.

Podsumowując, umowa znosząca współwłasność powinna w szczególności regulować:

1. sposób zniesienia współwłasności,

2. oświadczenia o przeniesieniu udziałów (jeżeli taka jest wola stron),

3. postanowienia dotyczące spłat i dopłat, w tym terminy zapłaty (w razie konieczności takich rozliczeń),

4. termin wydania części lub całej nieruchomości.

Dochodzenie roszczeń z umowy o zniesienie współwłasności odbywa się na zasadach ogólnych w postępowaniu procesowym.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: