fbpx

bookmark_borderŚwięte prawo własności?

We współczesnych systemach prawnych prawo własności należy do podstawowych praw jednostki. O przynależności prawa własności i jego gwarancji do ogólnych zasad ustroju w Polsce przesądzają przepisy Konstytucji, w szczególności art. 21 i art. 64. Z tych powodów potocznie często określa się prawo własności mianem świętego prawa własności. Jest to określenie mylące.

Prawo własności nie ma szczególnie uprzywilejowanej pozycji w katalogu konstytucyjnych praw i wolności. Prawo własności podlega ograniczeniom, które powodują, że nie może być ono wykonywane w sposób dowolny. Dopuszczalność ograniczenia prawa własności przepisami rangi ustawowej wprowadzona została w samej Konstytucji.

Granicami wykonywania prawa własności są zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, o czym stanowią przepisy kodeksu cywilnego.

Klauzula zasad współżycia społecznego odwołuje się do wartości powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa, które są dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej. Można ją definiować także poprzez odwołanie się do słuszności, dobrej wiary, czy dobrych obyczajów.

Przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa należy natomiast rozumieć kryteria ekonomiczne przeznaczenia prawa lub rzeczy z uwzględnieniem treści zasad moralnych. Ograniczenie prawa własności może być więc uzasadnione swoistymi cechami przedmiotu. Przykład stanowi ustawa o ochronie praw lokatorów ograniczająca prawo właściciela lokalu mieszkalnego do dyktowania wszelkich warunków najmu tego lokalu na cele mieszkalne z uwagi na ochronę interesów lokatorów.  

bookmark_borderKiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przyznaje sąd orzekający w sprawie o eksmisję. Podstawą przyznania przed sąd tego prawa są przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (aby zobaczyć aktualny tekst ustawy, kliknij tutaj).

Na tej podstawie lokal socjalny przysługuje zawsze: kobiecie w ciąży, małoletniemu, emerycie i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także osobie: niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej, posiadającej status bezrobotnego, spełniającej przesłanki określone przez gminę w specjalnej uchwale.  

Sąd może przyznać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego także z uwagi na szczególną sytuację majątkową i rodzinną osoby zobowiązanej do opuszczenia i opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu.

Brak zaistnienia jednej z wymienionych powyżej sytuacji nie musi jednak prowadzić od razu do wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego brak uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Ostatnio w jednej z prowadzonych przeze mnie jako pełnomocnika spraw https://becejprevoz.com/zyrova/index.html , sąd przyznał mojemu klientowi prawo do lokalu socjalnego z uwagi na to, że wymagały tego zasady współżycia społecznego. Jest to ciekawe rozstrzygnięcie, otwierające możliwość skutecznej walki o lokal socjalny osobom, które mimo niespełnienia kryteriów z ustawy o ochronie praw lokatorów znajdują się w trudnej, choć nie szczególnie trudniej, sytuacji życiowej.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: