fbpx

bookmark_borderWstąpienie w najem po śmierci najemcy

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego. Najemcami danego lokalu w takich okolicznościach stają się następujące osoby:

  • małżonek najemcy, jeżeli nie jest współnajemcą lokalu,
  • dzieci najemcy i jego współmałżonka,
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

W każdym wypadku warunkiem wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy jest stałe zamieszkiwanie z tym najemcą w danym lokalu do chwili jego śmierci.

Osoba wstępująca w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy może najem wypowiedzieć, także wówczas, gdy umowa była zawarta na czas oznaczony.

Jeżeli wstąpienie w stosunek najmu w/w osób jest kwestionowane przez wynajmującego, istnieje możliwość skutecznej obrony swoich praw w toku postępowania sądowego, w szczególności poprzez wystąpienie z pozwem o ustalenie istnienia stosunku najmu.

W orzecznictwie ukształtowało się jednak stanowisko, zgodnie z którym niedopuszczalne jest wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego po zmarłym najemcy takiego lokalu. Osobiście nie podzielam tego poglądu, mając jednak na uwadze, iż został on utrwalony uchwałą Sądu Najwyższego, należy mieć go na uwadze analizując stan prawny w przedstawionym zakresie.    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij: