fbpx

bookmark_borderCo dalej z użytkowaniem wieczystym gruntu?

Budynki wielorodzinne często były i są budowane na gruntach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa oddanych na ten cel w użytkowanie wieczyste. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu każdy właściciel lokalu albo osoba mająca prawo spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) do lokalu ma obowiązek uiszczać opłatę roczną adekwatną do związanego z danym lokalem udziału w gruncie. Wysokość opłaty może być aktualizowana w razie zmiany wartości rynkowej gruntu, co w praktyce oznacza zazwyczaj jej podnoszenie przez właściciela gruntu. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, której założeniem jest stopniowe odchodzenie od instytucji użytkowania wieczystego i przekształcanie tego prawa w prawo własności. Więcej informacji na temat założeń projektowanej ustawy znajdziesz klikając tutaj.


Podoba Ci się? Udostępnij:

bookmark_borderJak chronić się przed podwyżką opłat za użytkowanie wieczyste?

Właściciel nieruchomości może skutecznie podwyższyć wysokość opłat tylko, jeżeli na piśmie wypowie wysokość dotychczasowej opłaty z jednoczesnym wskazaniem nowej wysokości opłat i sposobu ich ustalenia. Co ważne, gdy użytkowanie wieczyste danej nieruchomości przysługuje więcej niż jednej osobie, wypowiedzenie wysokości dotychczasowych opłat powinno być dokonane osobno każdej z tych osób.   

Użytkownik wieczysty, który nie zgadza się z podwyżką opłat, może w okresie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości opłat rocznych zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o stwierdzenie, że podwyżka ta nie jest uzasadniona (albo, że podwyżka powinna nastąpić w niższej wysokości).   

W razie niezadowolenia z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw, który jest równoznaczny z żądaniem przekazania sprawy do sądu (wydział cywilny). Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia.   

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje prawo wniesienia apelacji.

W toku postępowania należy przede wszystkim podejmować wszelkie czynności mające wykazać, że wycena nieruchomości będąca podstawą dokonania podwyżki nie jest prawidłowa. Ponieważ niejednokrotnie się to udaje, warto próbować!

bookmark_borderAktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta

Powyższe ustalił w ostatnim czasie Sąd Najwyższy, otwierając tym samym nowe możliwości zaskarżania decyzji o aktualizacji w/w opłaty.