fbpx

bookmark_borderPełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Niedawno zetknęła się z sytuacją, w której kontrahent mojego klienta chciał sprzedać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem miał być syn sprzedawcy posługujący się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Z treści którego wynikało, iż został on umocowany ogólnie do sprzedaży nieruchomości swojego mocodawcy.

Niezależnie jednak od spełnienia warunku co do formy takiego pełnomocnictwa – aktu notarialnego, opisane powyżej pełnomocnictwo nie może stanowić podstawy zawarcia ważnej umowy sprzedaży, a to z uwagi na jego treść.

Do skutecznego rozporządzenia w cudzym imieniu nieruchomością konieczne jest bowiem pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Oznacza to, że z treści tego pełnomocnictwa musi wynikać, jaka dokładnie nieruchomość ma być przedmiotem sprzedaży, przy czym wymagany jest tu dokładny opis dokonany w oparciu o wpisy w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów i budynków.

W braku pełnomocnictwa spełniającego powyższe standardy notariusz powinien odmówić sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości. W razie jednak zawarcia takiej umowy można żądać stwierdzenia jej nieważności przez sąd, gdyż czynność dokonana przez wadliwie umocowanego pełnomocnika jest czynnością nieważną.


Podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go: