fbpx

bookmark_borderObowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie napraw – ciąg dalszy

Ostatnio opisywałam sytuację sporną pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą (będącym moim Klientem) powstałą na tle konieczności dokonania naprawy jednej z rur. Ponieważ od tamtej pory Klient nie kontaktował się ze mną w tej sprawie, nie znałam jej zakończenia. Jednak pod wpływem Waszego zainteresowania finałem tej historii skorzystałam z okazji, jak się wczoraj nadarzyła i sama zapytałam o to Klienta.  

Dowiedziałam się, że strony spotkały się w mieszkaniu stanowiącym przedmiot najmu i zawarły szczegółowe porozumienie odnośnie obowiązków wynajmującego i najemcy w zakresie napraw w tym lokalu. W treści tego porozumienia zostały wymienione poszczególne elementy instalacji i innego wyposażenia lokalu, które mogą ulec zepsuciu albo awarii bez winy najemcy, przy czym zostały one podzielone na trzy grupy:

  • naprawy dokonywane przez wynajmującego (tu także właściciela lokalu) na jego koszt,
  • naprawy dokonywane przez najemcę na jego koszt,
  • naprawy, których koszt obciąża każdą ze stron po połowie.

Jest to z pewnością dość ciekawy sposób rozwiązania sporu, zwłaszcza w odniesieniu do ostatniego punktu – napraw obciążających w równych częściach każdą ze stron, gdyż nie jest zbyt często spotykane. Od razu spieszę też z wyjaśnieniem, iż porozumienie o takiej treści jest jak najbardziej dopuszczalne. Należy mieć jednak na uwadze, iż umowa taka nie będzie skuteczna w zakresie, w jakim będzie nakładać na najemcę więcej obowiązków niż to wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów (patrz art. 6b ustawy).    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderObowiązki najemcy i wynajmującego w zakresie napraw

Niedawno zostałam przez klienta poproszona o prawną ocenę sytuacji, w której się znalazł jako najemca lokalu mieszkalnego. W zajmowanym przez niego na podstawie umowy najmu mieszkaniu doszło do awarii rury w łazience, co powodowało regularny wyciek wody.

W umowie najmu znajdowało się postanowienie, z treści którego wynikało, że główne naprawy urządzeń i instalacji w najmowanym lokalu obciążają wynajmującego będącego jednocześnie właścicielem lokalu.  

Właściciel lokalu odmawiał dokonania naprawy (względnie pokrycia jej kosztów) uzasadniając to treścią art. 6b ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie praw lokatorów. Przepis ten stanowi bowiem, że najemcę obciąża naprawa i konserwacja przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.

Powstało zatem pytanie, czy opisany spór należy rozstrzygnąć w oparciu o przepis ustawy, czy też kierując się treścią zawartej przez strony umowy najmu.

Ponieważ najmowany lokal mieszkalny nie wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (mieszkanie jest wynajmowane przez osobę fizyczną na wolnym rynku) odpowiedzi na postawione powyżej pytanie należy poszukiwać w treści art. 6f ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem w umowie najmu strony mogą ustalić prawa i obowiązki w zakresie napraw i konserwacji elementów wyposażenia lokalu w sposób odmienny niż przewiduje to ustawa. W zaistniałej sytuacji należy więc kierować się treścią wiążącej strony umowy najmu.

Kolejnym problemem, jaki się na tym tle ujawnia, jest brak precyzyjnych postanowień w treści umowy. Ocena, czy dana awaria rury wyczerpuje umowną przesłankę konieczności dokonania naprawy głównej może wszakże okazać się niejednoznaczna https://schule-weiler.de/letter-v/index.html , przez co konflikt stron nie zostanie zażegnany.    


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij: