fbpx

bookmark_borderNabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego

Z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) na spadkobiercę lub spadkobierców przechodzi z mocy prawa ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, co dotyczy także prawa własności do nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 

W braku powołania przez spadkodawcę spadkobiercy testamentowego, dziedziczenie następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (tzw. dziedziczenie ustawowe), które określają również porządek dziedziczenia.
Nabycie tytułu prawnego do nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego następuje z mocy prawa, natomiast potwierdzenie przejścia praw i obowiązków na spadkobiercę ustawowego następuje w jednym z dwóch trybów:
  • postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku,
  • aktem notarialnym – akt poświadczenia dziedziczenia.

Wybór jednego z wymienionych trybów należy do spadkobiercy.

Jeżeli jest więcej spadkobierców, a wszyscy lub niektórzy z nich nie chcą być współwłaścicielami nieruchomości wraz z pozostałymi spadkobiercami, dopuszczalne jest dokonanie działu spadku i zniesienie współwłasności. Także w tym wypadku możliwe są dwa rozwiązania:
  • postępowanie sądowe w przedmiocie działu spadku i zniesienia współwłasności,
  • umowa, która w odniesieniu do składnika majątkowego, jakim jest nieruchomość, dla swojej ważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Warto przy tym mieć na uwadze, że ugodowe załatwienie sprawy może nastąpić również w postępowaniu sądowym, co wpływa na niższą wysokość opłaty sądowej.


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

bookmark_borderCzy można bezpiecznie kupić mieszkanie w zadłużonej spółdzielni?

Niedawno podczas porady prawnej udzielałam odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Ponieważ okazuje się, że podobne wątpliwości pojawiają się dość często u osób zainteresowanych nabyciem mieszkania (a ściślej: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), zdecydowałam się podjąć ten temat także na blogu.

Precyzując jeszcze postawione w temacie pytanie dodam, że chodzi o takie zadłużenie spółdzielni mieszkaniowej, które może spowodować wszczęcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, czy egzekucyjnego.

Na przedstawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej: można bez ryzyka nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, gdy spółdzielni grozi likwidacja, upadłość albo sprzedaż majątku w toku postępowania egzekucyjnego.

Konkluzja taka wynika z regulujących tę kwestię przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z ich treścią, jeżeli w toku jednego z w/w postępowań nabywcą budynku albo udziału w budynku będzie inna spółdzielnia mieszkaniowa, dotychczasowemu członkowi upadłej spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej nowej spółdzielni (nabywcy budynku, w którym znajduje się lokal). Wobec tej nowej spółdzielni przysługuje również roszczenie o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu. Natomiast, gdy nabywcą budynku w takim wypadku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, lecz inny podmiot, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu. Przekształcenie następuje z mocy prawa – nie jest do tego wymagane podjęcie jakiejkolwiek czynności.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go:

bookmark_borderZasiedzenie nieruchomości (e-book)

Specjalnie dla Was, drodzy Czytelnicy, przygotowałam opracowanie, w którym kompleksowo przedstawiłam zagadnienia zasiedzenia nieruchomości. W publikacji znajdziecie odpowiedź na pytania, czym jest zasiedzenie i kiedy nabywa się prawo własności do nieruchomości w drodze zasiedzenia. Dodatkowym atutem jest zamieszczony w końcowej części poradnika wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Publikacja dostępna jest po kliknięciu tutaj. Dysponuję nią także w formacie PDF, więc osoby zainteresowane tą formą proszę o kontakt na mój adres e-mail podany w zakładce „Kontakt”.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: