fbpx

bookmark_borderJeszcze o odszkodowaniu od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

Wracam jeszcze do poruszonego tu ostatnio tematu, gdyż jest to zagadnienie jednocześnie interesujące i przysparzające kłopotów w praktyce, na co wskazują liczne ciekawe wyroki sądów w tych sprawach, jak również niezliczona ilość pytań, z którymi się spotykam prowadząc szkolenia.

Pytania i wątpliwości dotyczą często sposobu obliczania takiego odszkodowania.

Zasadą jest, że gmina ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne, dające się przewidzieć następstwa swojego zaniechania, a naprawienie szkody obejmuje straty, które ponosi właściciel lokalu oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby gmina we właściwym czasie zaoferowała osobom uprawnionym lokal socjalny. Odszkodowanie może zatem obejmować także opłaty związane z korzystaniem z lokalu przez osoby nieuprawnione.  

Podkreślenia jednak wymaga https://www.intercultural-reflections.de/character-g/index.html , iż odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela lokalu jest niezależna od odpowiedzialności osoby, która lokal zajmuje – za zajmowanie go bez tytułu prawnego. W konsekwencji ustalenie – nawet prawomocnym orzeczeniem sądu – wysokości odszkodowania należnego właścicielowi od byłego lokatora nie ma prostego przełożenia na ustalenie wysokości odszkodowania żądanego od gminy. Odszkodowanie to trzeba zatem od początku obliczyć i w razie potrzeby udowodnić jego wysokość w postępowaniu sądowym.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderOdszkodowanie od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

Często zdarza się, że w wyroku nakazującym eksmisję (opuszczenie i opróżnienie lokalu) sąd przyznaje osobie eksmitowanej uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Wówczas wykonanie wyroku w zakresie nakazu eksmisji zostaje wstrzymane do czasu przedstawienia uprawnionemu oferty najmu lokalu socjalnego. Obowiązek złożenia takiej oferty ciąży na gminie właściwej według miejsca położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Do czasu opuszczenia i opróżnienia lokalu, z którego ma nastąpić eksmisja, osoba eksmitowana ma obowiązek uiszczać co miesiąc odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Ponadto, jeżeli właścicielem lokalu podlegającego opróżnieniu jest podmiot inny niż gmina, może on domagać się od gminy odszkodowania z tytułu niedostarczenia osobie uprawnionej lokalu socjalnego.

Praktycznym problem okazał się jednak termin, od którego zasadne jest żądanie od gminy wymienionego odszkodowania.

Kwestię tę rozstrzygnął niedawno Sąd Najwyższy stwierdzając, że odpowiedzialność odszkodowawcza za zaniechanie wykonania obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego może być przypisana gminie dopiero w momencie, w którym gmina dowiedziała się o takim obowiązku.

Powyższe oznacza, że jeżeli gmina nie brała udziału w postępowaniu sądowym o eksmisję, to można od niej żądać odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dopiero od chwili, w której da się udowodnić wiedzę gminy o zapadłym w sprawie wyroku, zobowiązującym gminę do dostarczenia takiego lokalu.

Jeżeli więc jesteśmy w sytuacji, gdy dążymy do eksmisji „naszego” lokatora, a sąd przyzna temu lokatorowi uprawnienie do lokalu socjalnego, w naszym interesie jest jak najszybsze zawiadomienie gminy o treści tego wyroku (i zachowanie dowodu, na wypadek ewentualnego sporu), chyba że gmina brała udział w tym postępowaniu.

Wówczas bowiem możemy żądać odszkodowania od jak najwcześniejszej daty – daty, w której do gminy dotarła nasza wiadomość.    


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł Buy Generic Drugs Without Prescription , udostępnij go:

bookmark_borderKiedy jeszcze przysługuje lokal socjalny?

Uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego przyznaje sąd orzekający w sprawie o eksmisję. Podstawą przyznania przed sąd tego prawa są przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (aby zobaczyć aktualny tekst ustawy, kliknij tutaj).

Na tej podstawie lokal socjalny przysługuje zawsze: kobiecie w ciąży, małoletniemu, emerycie i renciście spełniającemu kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także osobie: niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej, posiadającej status bezrobotnego, spełniającej przesłanki określone przez gminę w specjalnej uchwale.  

Sąd może przyznać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego także z uwagi na szczególną sytuację majątkową i rodzinną osoby zobowiązanej do opuszczenia i opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu.

Brak zaistnienia jednej z wymienionych powyżej sytuacji nie musi jednak prowadzić od razu do wydania przez sąd orzeczenia stwierdzającego brak uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Ostatnio w jednej z prowadzonych przeze mnie jako pełnomocnika spraw https://becejprevoz.com/zyrova/index.html , sąd przyznał mojemu klientowi prawo do lokalu socjalnego z uwagi na to, że wymagały tego zasady współżycia społecznego. Jest to ciekawe rozstrzygnięcie, otwierające możliwość skutecznej walki o lokal socjalny osobom, które mimo niespełnienia kryteriów z ustawy o ochronie praw lokatorów znajdują się w trudnej, choć nie szczególnie trudniej, sytuacji życiowej.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: