fbpx
Przejdź do treści

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości następuje w postępowaniu administracyjnym na wniosek osoby mającej interes prawny w dokonaniu podziału nieruchomości. Osoba ta ponosi również koszty tego postępowania.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga dołączenia do niego szeregu dokumentów, w tym przede wszystkim wstępnego projektu podziału i mapy z projektem podziału. Oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi zlecić uprawnionemu geodecie przygotowanie i opracowanie w/w dokumentów.

Podział nieruchomości następuje poprzez zatwierdzenie załączonego do wniosku projektu podziału. Organami uprawnionymi do wydania takiej decyzji są wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na obszarze którego znajduje się nieruchomość.

Wnosząc o podział nieruchomości trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty adiacenckiej. Jest to opłata pobierana w razie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość jest ustalana w osobnym postępowaniu administracyjnym (patrz także: opłata adiacencka).

Co do zasady podział nieruchomości musi być zgodny z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyjątki od tej zasady dotyczą podziału nieruchomości dokonywanego w celu:

 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

 • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

 • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

1 komentarz do “Podział nieruchomości”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *