Przejdź do treści

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Niedawno zetknęła się z sytuacją, w której kontrahent mojego klienta chciał sprzedać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem miał być syn sprzedawcy posługujący się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego. Z treści którego wynikało, iż został on umocowany ogólnie do sprzedaży nieruchomości swojego mocodawcy.

Niezależnie jednak od spełnienia warunku co do formy takiego pełnomocnictwa – aktu notarialnego, opisane powyżej pełnomocnictwo nie może stanowić podstawy zawarcia ważnej umowy sprzedaży, a to z uwagi na jego treść.

Do skutecznego rozporządzenia w cudzym imieniu nieruchomością konieczne jest bowiem pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Oznacza to, że z treści tego pełnomocnictwa musi wynikać, jaka dokładnie nieruchomość ma być przedmiotem sprzedaży, przy czym wymagany jest tu dokładny opis dokonany w oparciu o wpisy w księdze wieczystej i operacie ewidencji gruntów i budynków.

W braku pełnomocnictwa spełniającego powyższe standardy notariusz powinien odmówić sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości. W razie jednak zawarcia takiej umowy można żądać stwierdzenia jej nieważności przez sąd, gdyż czynność dokonana przez wadliwie umocowanego pełnomocnika jest czynnością nieważną.


Podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go:

5 komentarzy do “Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości”

  1. Niestety całkowicie nie da się takiego ryzyka wyeliminować. Obecnie jest to jednak znacznie mniejsze ryzyko niż jeszcze kilka lat temu, a to za sprawą elektronicznego dostępu do treści ksiąg wieczystych, które są w tym systemie aktualizowane na bieżąco wraz z wpływem wniosków do sądu.

    Ryzyko zmniejsza praktyka sporządzania aktów notarialnych – umów sprzedaży, w której treści zawarty jest już wniosek o wpis nowego właściciela do księgi wieczystej. Wówczas umowa z takim wnioskiem jest w ciągu 3 dni przesyłana przez notariusza do sądu.

    Słabym punktem jest więc czas pomiędzy sporządzeniem umowy a dokonaniem przez sąd wpisu w księdze wieczystej.

    Co do możliwości zabezpieczenia się na wypadek takiego zdarzenia podzielam pogląd zawarty w przytoczonej w pytaniu publikacji.

    Oczywiście w takiej sytuacji poszkodowanemu służą roszczenia odszkodowawcze oprócz oczywistej możliwości domagania się zwrotu pieniędzy zapłaconych tytułem ceny sprzedaży. Niestety może się jednak okazać, że oszust pieniędzy się szybko pozbył i egzekucja z jego majątku nie będzie skuteczna własnie z powodu braku u niego tegoż majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *