fbpx

bookmark_borderCofnięcie rezygnacji z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Niedawno znajomy poprosił mnie o zastanowienie się nad następującym pytaniem: czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji może skutecznie tę rezygnację cofnąć?

Jak to zwykle w prawie bywa, odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i nie da się jej sprowadzić do prostego „Tak” albo „Nie”.

Skuteczność cofnięcia rezygnacji zależy bowiem od tego, kiedy została złożona adresatowi w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jej treścią (adresatem jest tu oczywiście wspólnota mieszkaniowa w osobach pozostałych członków zarządu). Jeżeli cofnięcie rezygnacji zostało w taki sposób złożone najpóźniej z chwilą złożenia (w ten sam sposób) samej rezygnacji, wówczas takie cofnięcie należy uznać za skuteczne. W razie jednak, gdy cofnięcie rezygnacji nastąpiło po tym, jak rezygnacja została złożona, nie można tego cofnięcia uznać za skuteczne.

Powyższe wynika z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących składania oświadczeń woli i znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych, czego przykładem może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którego treść dostępna jest po kliknięciu tutaj.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderWspólnota mieszkaniowa nie może dowolnie zmieniać lub uchylać swoich uchwał

Zmiana uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie może pozbawić członka wspólnoty nabytych przez niego praw, jeżeli nie występują okoliczności powodujące, że członek ten prawa uzyskał bezpodstawnie.

Stanowisko takie wyraził Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając sprawę, w której wspólnota mieszkaniowa uchwałą cofnęła swoim członkom wcześniejszą zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu i związaną z tym przebudowę części wspólnych nieruchomości.

W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na zasadę ochrony praw nabytych członków wspólnoty mieszkaniowej. Naruszenie przez wspólnotę mieszkaniową tej zasady wobec członka wspólnoty jest istotnym naruszeniem jego interesów i jako takie może być skutecznie zaskarżone w drodze postępowania sądowego.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie dostępna jest tutaj.  


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go:

bookmark_borderKiedy pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości powstanie konflikt uniemożliwiający prawidłowe zarządzanie nieruchomością

Kiedy pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości powstanie konflikt uniemożliwiający prawidłowe zarządzanie nieruchomością wspólną należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zarządcy sądowego rzeczy wspólnej. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać i przewidzieć możliwe konsekwencje ustanowienia takiego zarządu. Poniżej zamieszczam zatem praktyczne informacje dotyczące konstrukcji wniosku oraz przedstawiam ogólne zasady sprawowania zarządu pod nadzorem sądu.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo według miejsca położenia nieruchomości. Na wstępie podajemy swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania jako wnioskodawcy oraz imiona, nazwiska i adresy zamieszkania pozostałych współwłaścicieli nieruchomości jako uczestników postępowania. Następnie formułujemy do sądu wniosek o ustanowienie zarządu sądowego dla nieruchomości z dokładnym opisem nieruchomości zawierającym w szczególności miejsce jej położenia. Kolejną część wniosku stanowi uzasadnienie, z którego powinno wynikać, dlaczego domagamy się od sądu ustanowienia zarządcy. Wniosek kończy się własnoręcznym podpisem osoby, która go składa.

Przed wystąpieniem z powyższym wnioskiem warto pamiętać, że ustanowienie zarządcy sądowego ogranicza prawa właścicielskie. Od chwili jego ustanowienia zarządca sądowy zajmuje się sprawami zwykłego zarządu z wyłączeniem współwłaścicieli. Dotyczy to m.in. pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, w tym ich dochodzenia przed sądem, zawierania umów najmu lokali i o dostawę mediów, a także ich wypowiadania. Jednocześnie zarządca ustanowiony przez sąd podlega jego kontroli, która realizuje się poprzez obowiązki składania sądowi sprawozdań w wyznaczonych terminach.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij go: