fbpx

bookmark_borderJeszcze o odszkodowaniu od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

Wracam jeszcze do poruszonego tu ostatnio tematu, gdyż jest to zagadnienie jednocześnie interesujące i przysparzające kłopotów w praktyce, na co wskazują liczne ciekawe wyroki sądów w tych sprawach, jak również niezliczona ilość pytań, z którymi się spotykam prowadząc szkolenia.

Pytania i wątpliwości dotyczą często sposobu obliczania takiego odszkodowania.

Zasadą jest, że gmina ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne, dające się przewidzieć następstwa swojego zaniechania, a naprawienie szkody obejmuje straty, które ponosi właściciel lokalu oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby gmina we właściwym czasie zaoferowała osobom uprawnionym lokal socjalny. Odszkodowanie może zatem obejmować także opłaty związane z korzystaniem z lokalu przez osoby nieuprawnione.  

Podkreślenia jednak wymaga https://www.intercultural-reflections.de/character-g/index.html , iż odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela lokalu jest niezależna od odpowiedzialności osoby, która lokal zajmuje – za zajmowanie go bez tytułu prawnego. W konsekwencji ustalenie – nawet prawomocnym orzeczeniem sądu – wysokości odszkodowania należnego właścicielowi od byłego lokatora nie ma prostego przełożenia na ustalenie wysokości odszkodowania żądanego od gminy. Odszkodowanie to trzeba zatem od początku obliczyć i w razie potrzeby udowodnić jego wysokość w postępowaniu sądowym.


Podoba Ci się artykuł? Udostępnij:

bookmark_borderOdszkodowanie od gminy za brak dostarczenia lokalu socjalnego

Często zdarza się, że w wyroku nakazującym eksmisję (opuszczenie i opróżnienie lokalu) sąd przyznaje osobie eksmitowanej uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Wówczas wykonanie wyroku w zakresie nakazu eksmisji zostaje wstrzymane do czasu przedstawienia uprawnionemu oferty najmu lokalu socjalnego. Obowiązek złożenia takiej oferty ciąży na gminie właściwej według miejsca położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Do czasu opuszczenia i opróżnienia lokalu, z którego ma nastąpić eksmisja, osoba eksmitowana ma obowiązek uiszczać co miesiąc odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Ponadto, jeżeli właścicielem lokalu podlegającego opróżnieniu jest podmiot inny niż gmina, może on domagać się od gminy odszkodowania z tytułu niedostarczenia osobie uprawnionej lokalu socjalnego.

Praktycznym problem okazał się jednak termin, od którego zasadne jest żądanie od gminy wymienionego odszkodowania.

Kwestię tę rozstrzygnął niedawno Sąd Najwyższy stwierdzając, że odpowiedzialność odszkodowawcza za zaniechanie wykonania obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego może być przypisana gminie dopiero w momencie, w którym gmina dowiedziała się o takim obowiązku.

Powyższe oznacza, że jeżeli gmina nie brała udziału w postępowaniu sądowym o eksmisję, to można od niej żądać odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dopiero od chwili, w której da się udowodnić wiedzę gminy o zapadłym w sprawie wyroku, zobowiązującym gminę do dostarczenia takiego lokalu.

Jeżeli więc jesteśmy w sytuacji, gdy dążymy do eksmisji „naszego” lokatora, a sąd przyzna temu lokatorowi uprawnienie do lokalu socjalnego, w naszym interesie jest jak najszybsze zawiadomienie gminy o treści tego wyroku (i zachowanie dowodu, na wypadek ewentualnego sporu), chyba że gmina brała udział w tym postępowaniu.

Wówczas bowiem możemy żądać odszkodowania od jak najwcześniejszej daty – daty, w której do gminy dotarła nasza wiadomość.    


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł Buy Generic Drugs Without Prescription , udostępnij go:

bookmark_borderOdszkodowanie za straty po burzach i wichurach

Wczoraj byłam gościem Grzegorza Łaguny w Superstacji i mówiłam o odszkodowaniach za straty powstałe po burzach i wichurach

W warunkach programu telewizyjnego nie ma możliwości poruszenia wszystkich aspektów tego zagadnienia, stąd w tym miejscu poruszę jeszcze jedną kwestię, którą uważam za bardzo ważną.

Jeżeli na skutek burzy lub wichury została uszkodzona nieruchomość, którą wcześniej na taką ewentualność ubezpieczyliśmy, to powinniśmy zadbać o to, aby:

  • jak najszybciej zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie,
  • możliwie szybko zrobić zdjęcia obrazujące powstałe zniszczenia,
  • w miarę możliwości niezwłocznie zabezpieczyć nieruchomość przed ewentualnymi dalszymi szkodami (np. zabezpieczyć uszkodzony dach przed dostawaniem się większej ilości wody do wewnątrz budynku).

Podjęcie powyższych działań może znacznie przyspieszyć i ułatwić dochodzenie wypłaty ubezpieczenia.   https://schule-weiler.de/letter-r/index.html