fbpx

bookmark_borderWypowiedzenie najmu mieszkania przez najemcę

Skuteczne wypowiedzenie najmu mieszkania nie jest sprawą prostą. Większe restrykcje dotyczą w tym względzie właściciela mieszkania. Jednak również najemca powinien należycie zadbać o swój interes, gdy zamierza najem wypowiedzieć. Dowiedz się zatem kiedy i w jaki sposób możesz wypowiedzieć umowę najmu mieszkania.

Z tego wpisu dowiesz się również, jak powinien wyglądać korzystny dla Ciebie zapis o wypowiedzeniu w umowie najmu.

W jaki sposób powinieneś wypowiedzieć najem?

Niezależnie od tego, czy zawarłeś umowę ustnie, czy pisemnie, nie znajdziesz w ustawie jasnej wskazówki, w jaki sposób powinieneś ją wypowiedzieć.

Ustawa o ochronie praw lokatorów ogranicza w tym zakresie tylko wynajmującego – właściciela mieszkania. Odpowiedzi trzeba więc poszukać w kodeksie cywilnym. Tu jednak napotykamy na bardzo ogólny przepis. Wynika z niego, że możemy to zrobić przez każde zachowanie, które w sposób dostateczny ujawni naszą wolę. Nie polecam testować na sobie, co to może oznaczać i jakie zachowania będą się mieściły w takiej formule. W razie sporu oceny dokona sąd. Rezultat będzie zatem dla Ciebie nieprzewidywalny, a tego przecież nie chcesz, prawda?

Wątpliwości, co do prawnej oceny Twojego zachowania nie będzie natomiast budzić pismo z oświadczeniem o wypowiedzeniu.

Masz umowę na piśmie, ustną, czy też zawartą w sposób dorozumiany? Pamiętaj, aby zawsze wypowiedzieć ją pisemnie. Co Ci to daje? Dowód na to, że rzeczywiście umowę wypowiedziałeś.

Ciekawi Cię, na czym polega umowa najmu zawarta w sposób dorozumiany? Przeczytaj: Najem bez umowy: ustalenie istnienia stosunku najmu przez sąd.

Dlaczego jest to tak ważne? Gdy właściciel oceni, że do wypowiedzenia nie doszło, będzie żądał od Ciebie zapłaty czynszu za kolejne okresy. To, czy nadal mieszkasz w lokalu, czy nie – nie będzie mieć znaczenia. Dopóki umowa trwa, dopóty masz obowiązek zapłaty czynszu.

Kiedy możesz wypowiedzieć najem mieszkania?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia dwóch sytuacji: najmu na czas nieoznaczony i najmu na czas oznaczony. W pierwszej z nich nie masz w umowie informacji, jak długo umowa obowiązuje. W drugiej – umowa takie postanowienie zawiera. Wtedy jest w umowie wpisana data obowiązywania umowy albo termin (np. roczny), po upływie którego umowa przestaje obowiązywać.

Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej na czas nieoznaczony i płacisz czynsz co miesiąc, możesz wypowiedzieć najem bez podawania przyczyny. Jeżeli przyczynę chcesz podać, może być ona dowolna.

W umowie możecie z właścicielem uregulować tę kwestię odmiennie. Oznacza to, że w treści umowy mogą być podane przyczyn jej wypowiedzenia także przez Ciebie. Wtedy musisz się tego trzymać i w wypowiedzeniu wskazać odpowiednią przyczynę, która je uzasadni.
Piszę o tym szerzej w kontekście przyczyn wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony.

Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej na czas oznaczony, możesz ją wypowiedzieć, gdy wynika to z jej treści. Co to dla Ciebie oznacza?

Gdy w takiej umowie nie ma postanowienia o wypowiedzeniu, to umowy wypowiedzieć nie możesz. Możesz natomiast porozumieć się z właścicielem; każdą umowę można rozwiązać, gdy zgadzają się na to wszystkie strony.

Gdy w umowie jest zapis o wypowiedzeniu, możesz umowę wypowiedzieć. Wówczas w wypowiedzeniu musisz wskazać przyczynę, która wynika z umowy. Przyczyna powinna być prawdziwa i konkretna. Opisz więc możliwie dokładnie fakty, na które się powołujesz. Będzie to mieć ogromne znaczenie w przypadku kwestionowania zasadności wypowiedzenia przez właściciela mieszkania. W postępowaniu sądowym sąd zawsze będzie badał obie kwestie.

W umowie zawartej na czas oznaczony przyczyny wypowiedzenia strony mogą wskazać bardzo ogólne. Wystarczy na przykład wpisać możliwość wypowiedzenia z „ważnej przyczyny”. Jednak w razie sporu, oceny ważności przyczyny dokona sąd. Jeżeli sąd uzna, że podana przez Ciebie przyczyna nie jest ważna, to Twoje wypowiedzenie nie będzie skuteczne. Wniosek: będziesz musiał zapłacić czynsz za czas, kiedy według Ciebie umowa już nie obowiązywała.

Dlatego, w tym miejscu chciałabym Ci coś poradzić z mojego doświadczenia w prowadzeniu takich spraw. Staraj się, aby przyczyny wypowiedzenia były w umowie wymienione. Przynajmniej te, które są dla Ciebie ważne. Zyskasz wtedy większą pewność co do swojej sytuacji prawnej.

Polecam zwłaszcza stosowanie takich formuł jak: „umowę można wypowiedzieć w szczególności z następujących powodów: ….”. Tworzy się w ten sposób katalog otwarty. Obejmuje on wyliczone powody, które są dla nas najważniejsze oraz zostawia pole dla nieprzewidzianych sytuacji.

Jak doręczyć wypowiedzenie najmu mieszkania?

Jeżeli masz już napisane i własnoręcznie podpisane wypowiedzenie musisz je doręczyć właścicielowi mieszkania. Inaczej nie będzie ono skuteczne. Jak to zrobić?

Są dwa sposoby. Możesz pismo wręczyć właścicielowi osobiście. Wówczas koniecznie odbierz od niego pokwitowanie, z którego będzie wynikać, że je otrzymał. Minimalna według mnie treść pokwitowania to: „otrzymałem” + data + własnoręczny, czytelny podpis.

Drugim sposobem jest nadanie pisma przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres właściciela mieszkania. Wówczas pismo możesz uznać za skutecznie doręczone, nawet gdy właściciel nie podjął go w terminie. Dlaczego?

Oświadczenie woli uznaje się za złożone drugiej stronie z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Czas, w którym przesyłka polecona oczekuje na odbiór przez właściciela mieszkania na poczcie, to właśnie czas, w którym może on zapoznać się z jej treścią.

Poza tym, potwierdzenie nadania jest dla Ciebie dowodem na to, że istotnie złożyłeś wypowiedzenie. Potwierdzenie odbioru umożliwia Ci natomiast prawidłowe obliczenie terminu wypowiedzenia.

Jaki jest termin wypowiedzenia i jak go obliczyć?

Gdy masz zawartą umowę na czas nieoznaczony i płacisz czynsz co miesiąc, a z umowy nie wynika nic innego, to okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Koniec okresu wypowiedzenia musi jednak przypadać na koniec miesiąca kalendarzowego. Wyjaśnię Ci to na przykładzie.

Składasz wypowiedzenie w dniu 23 czerwca 2020 r. Jest to data z pokwitowania osobistego odbioru wypowiedzenia, bądź data z potwierdzenia odbioru (tzw. żółtej zwrotki z poczty). W takiej sytuacji umowa najmu będzie rozwiązana z dniem 30 września tego samego roku.

Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej na czas oznaczony, to z umowy powinien wynikać termin jej wypowiedzenia. Uważam, że zapis w umowie dopuszczający wypowiedzenie, ale bez podania terminu wypowiedzenia, może być uznany za nieskuteczny. Wtedy też automatycznie złożone na jego podstawie wypowiedzenie też nie będzie skuteczne. Oczywiście kwestia skuteczności wypłynie tylko w razie sporu. Jednak umowy pisze się właśnie na wypadek konfliktu.

W umowie zawartej na czas oznaczony pamiętaj więc o:
1) otwartym katalogu przyczyn wypowiedzenia oraz
2) terminie wypowiedzenia.

Jeżeli w umowie termin wypowiedzenia również ma przypadać na koniec miesiąca kalendarzowego, do jego obliczenia możesz posłużyć się wcześniejszym przykładem. W przeciwnym wypadku przykładowy termin miesięczny wypowiedzenia liczony od 23 czerwca upłynie 23 lipca tego samego roku.

Wypowiedzenie najmu a pandemia Covid-19

W związku z pandemią nastąpiły też zmiany w zakresie ustania najmów, w tym najmów mieszkań. Ograniczenia co do możliwości wypowiadania tego typu umów dotyczą jednak tylko właścicieli lokali. Możesz o nich przeczytać tutaj: Wypowiedzenie najmu mieszkania – poradnik właściciela.

Dla Ciebie nic się nie zmieniło. Nadal możesz wypowiedzieć najem mieszkania w dowolnym czasie. Zastosowanie mają wszystkie zasady, które tu dla Ciebie opisałam.

Podsumowanie

Jeżeli rozważasz wypowiedzenia najmu pamiętaj, aby najpierw sprawdzić treść umowy. Jeżeli stwierdzisz, że z umowy wynikają przyczyn jej wypowiedzenia, wykorzystaj to w treści wypowiedzenia – powołaj się właśnie na jedną z tych przyczyn.

Gdy w umowie nie ma wskazanych przyczyn wypowiedzenia, sprawdź rodzaj umowy. Jeżeli jest to umowa zawarta na czas nieoznaczony, możesz ją wypowiedzieć. Jeżeli nie – powinieneś raczej dążyć do porozumienia z właścicielem.

Niezależnie od sytuacji przygotuj wypowiedzenie na piśmie i zadbaj o dowód jego doręczenia właścicielowi mieszkania. Gotowe.

Praktyczną wiedzę o tym, kiedy i w jaki sposób właściciel mieszkania może wypowiedzieć Ci najem znajdziesz tutaj: Wypowiedzenie najmu mieszkania – poradnik właściciela.


Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz do mnie na adres: katarzyna@katarzynazdun.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj: https://katarzynazdun.pl/kontakt/


Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go.

bookmark_borderWypowiedzenie najmu mieszkania – poradnik dla właściciela

Jesteś właścicielem mieszkania, które wynajmujesz?

Nie chcesz dalej wynajmować go danej osobie?

Szukasz rzetelnych i praktycznych informacji o tym, jak skutecznie wypowiedzieć najem?

Dobrze trafiłeś. Dzisiaj Ci o tym opowiem. We wpisie znajdziesz informacje o wymogach formalnych wypowiedzenia, przyczynach uzasadniających wypowiedzenie i sposobie liczenia terminu wypowiedzenia. Na końcu artykułu znajdziesz też wyjaśnienie zmian wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Sposób, w jaki możesz wypowiedzieć najem mieszkania

Jako właściciel mieszkania, wynajmujący, nie możesz wypowiedzieć umowy najmu lokalu mieszkalnego bez przyczyny, z dowolnej przyczyny ani w dowolnym czasie.

Jeśli zawarłeś umowę ustnie bądź pisemnie, musisz ją obowiązkowo wypowiedzieć na piśmie. W piśmie tym koniecznie wskaż przyczynę wypowiedzenia. Pamiętaj, że powinna być ona prawdziwa i konkretna. Opisz więc możliwie dokładnie fakty, na które się powołujesz. Będzie to mieć ogromne znaczenie w przypadku kwestionowania zasadności wypowiedzenia przez najemcę. W postępowaniu sądowym sąd zawsze będzie badał obie kwestie. Na pytanie o to, co może być przyczyną wypowiedzenia odpowiadam w dalszej części artykułu.

Wskazówka: do zawarcia umowy najmu może dojść także w sposób dorozumiany. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Najem bez umowy: ustalenie istnienia stosunku najmu przez sąd. Taką umowę też trzeba wypowiedzieć według standardów, które tu omawiam.

Skutek wypowiedzenia nastąpi także, gdy złożysz pozew o eksmisję najemcy z lokalu i sąd doręczy najemcy odpis tego pozwu. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy w pozwie są przytoczone okoliczności spełniające wymóg podania prawdziwej i konkretnej przyczyny wypowiedzenia.

Jak doręczyć wypowiedzenie najmu mieszkania?

Jeżeli masz już napisane i własnoręcznie podpisane wypowiedzenie musisz je doręczyć (dostarczyć) najemcy. Inaczej nie będzie ono skuteczne. Jak to zrobić?

Są dwa sposoby. Po pierwsze możesz pismo wręczyć najemcy osobiście. Wówczas koniecznie odbierz od najemcy pokwitowanie, z które będzie wynikać, że je otrzymał. Minimalna według mnie treść pokwitowania to: „otrzymałem” + data + własnoręczny, czytelny podpis.

Drugim sposobem jest nadanie pisma przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na ostatni znany nam adres zamieszkania najemcy. Wówczas pismo możesz uznać za skutecznie doręczone, nawet gdy najemca nie podjął go w terminie. Dlaczego?

Oświadczenie woli uznaje się za złożone drugiej stronie z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Czas, w którym przesyłka polecona oczekuje na odbiór, to właśnie czas, w którym najemca może zapoznać się z jej treścią.

Jednocześnie przesyłka, którą nadasz do najemcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jest uznawana za doręczoną. Także, gdy najemca jej nie odbierze.

Kiedy możesz wypowiedzieć najem mieszkania?

Teraz opowiem Ci o poszczególnych przyczynach uzasadniających wypowiedzenie umowy najmu. Są to przyczyny ściśle określone w ustawie. Powołanie się na inną przyczynę nie będzie skuteczne. W rezultacie umowa będzie trwała na dotychczasowych warunkach, mimo przesłania najemcy pisma z treścią wypowiedzenia.

Na początku przedstawię Ci najczęściej spotykane w praktyce przyczyny wypowiedzeń:

 • najemca używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgody z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, wypowiadając umowę z tej przyczyny musisz wcześniej przesłać najemcy pisemne upomnienie; poniżej podaję Ci trzy przykłady:

1) udostępniasz lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe, a najemca bez Twojej zgody prowadzi w nim działalność gospodarczą.

2) lokator niszczy ponad normalne zużycie podłogi lub drzwi albo doprowadza do zapchania instalacji wodno-kanalizacyjnej.

3) najemca każdej nocy przez 5 minut włącza bardzo głośno muzykę budząc wszystkich pozostałych mieszkańców bloku.

 • najemca zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu (np. rachunków za media, jeżeli to najemca ma je opłacać, chociaż umowy z dostawcami są zawarte na Ciebie) co najmniej za 3 pełne okresy rozliczeniowe; jeżeli najemca ma płacić czynsz co miesiąc, to powstała zaległość musi być w wysokości czynszu za 3 miesiące; przy czym może wynikać tylko z niezapłaconych przez najemcę rachunków za media;

Zanim wypowiesz umowę z tej przyczyny musisz jeszcze spełnić jeden warunek. Jest nim wezwanie najemcy do zapłaty zaległych i bieżących należności w ciągu miesiąca od otrzymania przez niego wezwania. W wezwaniu musi się też znajdować informacja o zamiarze wypowiedzenia umowy w braku zapłaty we wskazanym terminie.

 • wynajęcie, podnajęcie, oddanie do bezpłatnego używania lokalu bądź jego części bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego;

Uwaga: zgoda właściciela nie jest wymagana, jeżeli najemca udostępnia lokal do korzystania osobie, wobec której ma obowiązki alimentacyjne. Osobami takimi mogą być np. małżonek, dziecko, czy rodzic najemcy.

 • konieczność rozbiórki lub remontu budynku; jeżeli rozbiórka lub remont nie są naprawą konieczną, wynajmujący ma obowiązek zapewnienia najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki lokatora do lokalu zamiennego;

lokal zamienny: lokal mieszkalny wyposażony w takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas używanym albo po 10 m2 na członka gospodarstwa domowego, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2

 • najemca ma prawo i może zamieszkać w innym lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości; jest to miejscowość w tym samym lub graniczącym powiecie; dodatkowo lokal ten powinien spełnić warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

W tych sytuacjach okres wypowiedzenia trwa miesiąc i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Sposobem liczenia terminów zajmę się w kolejnej części artykułu.

Teraz pewnie się zastanawiasz co zrobić, kiedy sam potrzebujesz lokal dla siebie albo kogoś Ci bliskiego? Słusznie. Ustawodawca pomyślał także o tym, chociaż w sposób, który może Cię nie zadowolić.

Jeżeli zamierzasz zamieszkać w lokalu, bądź zamierzają to zrobić Twoje pełnoletnie dzieci, wnuki, rodzice albo dziadkowie, czy inne osoby, wobec których masz obowiązki alimentacyjne, to możesz wypowiedzieć najem.

W wypowiedzeniu musisz wskazać osobę, która ma zamieszkać w lokalu.

Termin wypowiedzenia wynosi wówczas 3 lata. Długo, prawda? Można temu zaradzić, chociaż łatwo nie będzie.

Okres wypowiedzenia z w/w powodu można skrócić do pół roku, jeżeli:

 • lokator może zamieszkać w innym lokalu, do którego ma prawo (nie koniecznie prawo własności), a w lokalu są takie warunki, jak w lokalu zamiennym,
 • zaproponujesz najemcy lokal zamienny.

Wspomnę Ci na koniec, że możesz też wypowiedzieć umowę, gdy najemca nie mieszka w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W takim wypadku okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Jest to możliwość rzadko wykorzystywana na wolnym rynku. Nie sądzę, aby przeszkadzało Ci, że najemca płaci za lokal, a w nim nie mieszka. Mnie by nie przeszkadzało.

Rozwiązanie najmu z ważnych przyczyn

Przejrzałeś wszystkie przesłanki wypowiedzenia i nadal nie znalazłeś niczego, co pasuje do Twojej sytuacji? Na ratunek przychodzi Ci ostatnie rozwiązanie. Porozmawiaj z najemcą.

Napisz do niego pismo, że chcesz się porozumieć odnośnie rozwiązania umowy najmu. Wskaż przyczyny, które zmuszają Cię do podjęcia tego działania. Wyznacz najemcy termin na ustosunkowanie się i podjęcie negocjacji. Poinformuj, że brak reakcji bądź brak porozumienia skończy się sprawą w sądzie.

Co dalej? Być może rzeczywiście uda się dojść do porozumienia. Często się to udaje. Jeżeli nie, masz otwartą drogę, aby wnieść do sądu pozew o rozwiązanie umowy najmu i eksmisję. Tak, wtedy załatwiasz te dwie sprawy w jednym postępowaniu.

Brzmi prosto? Cóż, chciałabym, aby tak było… przynajmniej jako wynajmujący. Jednak jako pełnomocnik, który takie sprawy prowadzi powiem Ci, że sprawy te są trudne.

Dotychczas w takich sprawach reprezentowałam najemców. Sprawy kończyły się zwycięstwem moich klientów. Dlaczego? Potrafiłam przekonać sądy, iż podane przez wynajmującego przyczyny mające uzasadnić rozwiązanie umowy nie są ważne. A sąd może rozwiązać umowę i nakazać eksmisję tylko z ważnych przyczyn. Tak zdecydował ustawodawca.

Warto więc wszystko dokładnie przemyśleć zanim prześle się najemcy pierwsze pismo, które ma doprowadzić do rozwiązania umowy. Dzięki temu Twoje działania będą skuteczne.

Jak liczyć terminy wypowiedzenia?

Pisząc o przyczynach wypowiedzenia wskazywałam Ci odnoszące się do nich terminy wypowiedzeń. Innymi słowy czas, w trakcie którego umowa obowiązuje, ale po upływie którego ulega rozwiązaniu w związku z wypowiedzeniem.

Najczęściej spotykanym terminem jest: „miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego”. Co to oznacza? Wytłumaczę Ci to na przykładzie.

Jeżeli wręczasz najemcy wypowiedzenie w dniu 20 lipca 2020 r., to umowa będzie rozwiązana z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Tak samo postępujesz w pozostałych wypadkach. Liczysz odpowiednio pół roku bądź 3 lata od daty doręczenia wypowiedzenia najemcy. Następnie patrzysz na miesiąc, w którym wypadła tak ustalona data. Termin wypowiedzenia mija ostatniego dnia tego miesiąca.

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Czy możesz wypowiedzieć taką umowę? Wszystko zależy od treści umowy, jaką zawarłeś z najemcą. W tym wypadku treść umowy ma bowiem decydujące znaczenie.

Zapisy umowy powinny wskazywać przyczyny wypowiedzenia oraz termin wypowiedzenia. W ich braku sama deklaracja o dopuszczalności wypowiedzenia – w razie sporu – może okazać się dla sądu niewystarczająca do uznania skuteczności wypowiedzenia.

Jeżeli zaś chodzi o możliwe przyczyny wypowiedzenia, uważam, że muszą być takie same, jak w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony.

Dlaczego? Ponieważ regulująca tę materię ustawa o ochronie praw lokatorów obowiązuje w obu wypadkach i jest w tym zakresie bardzo restrykcyjna dla właściciela lokalu. Myślę, iż jedyną dopuszczalną modyfikacją jest ograniczenie w umowie przyczyn wypowiedzenia, ale zakładam, że na tym akurat Ci nie zależy.

Wypowiedzenie najmu a pandemia Covid-19

Ustawa o przeciwdziałaniu Covid-19 wprowadziła zmiany w odniesieniu do ogólnych zasad rozwiązywania umów najmu i w tym miejscu Ci o nich opowiem.

Jeżeli chcesz wypowiedzieć najem z przyczyn innych niż:

 • używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbywanie obowiązków, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • wynajęcie, podnajęcie, oddanie do bezpłatnego używania lokalu bez Twojej zgody,
 • rozbiórka lub remont budynku

będziesz mógł to zrobić dopiero po 30 czerwca 2020 r. Do tej daty daty możesz wypowiedzieć najem jedynie z innych przyczyn.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy najemca ma prawo i rzeczywiście może zamieszkać w innym lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli ten lokal spełnia kryteria lokalu zamiennego. Wtedy najem możesz wypowiedzieć w każdym czasie.

Jeżeli złożyłeś wypowiedzenie przed 8 marca 2020 r., a do rozwiązania umowy miało dojść między 8 marca 2020 r. a 30 czerwca 2020 r., to:

 • na podstawie oświadczenia najemcy termin wypowiedzenia najmu ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • pod warunkiem, że najemca złoży to oświadczenie najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia.

Od tej zasady również jest długa lista wyjątków. Obejmuje ona wypowiedzenie z powodu zaległości w zapłacie czynszu lub innych opłat oraz wszystkie wyjątki od zakazu wypowiadania najmu przed 30 czerwca 2020 r.

Podsumowanie

Chcę, abyś po przeczytaniu tego artykułu pamiętał, że umowę najmu mieszkania wypowiadasz zawsze na piśmie i tylko z podaniem przyczyny. Miej proszę na uwadze, że przyczyna ta nie może być dowolna. Mam też nadzieję, że teraz także prawidłowo określisz upływ terminu wypowiedzenia. Tylko tyle? Aż tyle. Resztę sprawdzisz sobie wracając do tego artykułu. Dla wygody możesz go sobie zapisać w bardzo wygodnej i przydatnej aplikacji Pocket. Od niedawna sama z niej korzystam i jestem zachwycona. Myślę, że Tobie też się przyda.


Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz do mnie na adres: katarzyna@katarzynazdun.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj: https://katarzynazdun.pl/kontakt/


Jeżeli podoba Ci się artykuł, udostępnij go.

bookmark_borderO pomysłach na omijanie przepisów o szczególnej ochronie najemcy

Niedawno po raz kolejny spotkałam się z pytaniami, które w intencji Klienta miały go doprowadzić do rozwiązania umożliwiającego obejście przepisów o szczególnej ochronie najemcy przewidzianych ustawą o ochronie praw lokatorów.

Tym razem intencją właściciela lokalu było zawarcie z kontrahentem umowy o treści świadczącej, że korzystanie z lokalu będzie krótkotrwałe.

W rozumieniu przywołanej ustawy lokalem służącym do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (tylko lokatorzy takich lokali korzystają ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku prawnego i eksmisją) nie jest lokal przeznaczony do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujący się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Rozwiązanie polegające na zawarciu umowy krótkoterminowej, niezależnie od wskazanej przyczyny takiego stanu rzeczy jest teoretycznie dopuszczalne z uwagi na ogólnie obowiązującą zasadę swobody umów. Należy mieć jednak w tym względzie na uwadze dwie grupy problemów:

 • konieczność spełnienia formalnych, ustawowych wymogów związanych z prowadzeniem usług hotelarskich lub innych podobnych oraz
 • konieczność udowodnienia w razie sporu sądowego, że umowa była rzeczywiście wykonywana w taki sposób, jak to wynika z jej treści zawartej na podpisanym przez strony dokumencie. Sąd bowiem ocenia rodzaj umowy (a w konsekwencji ustala przepisy mające zastosowanie w sprawie) przez pryzmat ujawnionych w toku postępowania okoliczności faktycznych wskazujących na to, jak umowa była wykonywana przez każdą ze stron. Pisemny dokument z treścią umowy sąd może natomiast ocenić jako czynność prawną dokonaną jedynie dla pozoru, w celu obejścia ustawy o ochronie praw lokatorów.   

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł, udostępnij go: