fbpx

bookmark_borderSędzia zachęca do unikania sądów…

… dowiedz się dlaczego.

Serdecznie polecam Wam wystąpienie Sędziego Jarosława Gwizdaka, w którym opowiada o naszym sądownictwie oraz przewadze mediacji nad postępowaniem sądowym. Więcej zdradzać nie będę, żeby nie pozbawiać Was niewątpliwej przyjemności wysłuchania Sędziego.

https://www.youtube.com/watch?v=o_BDwOZklNs

bookmark_borderCo dalej z użytkowaniem wieczystym gruntu?

Budynki wielorodzinne często były i są budowane na gruntach stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa oddanych na ten cel w użytkowanie wieczyste. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu każdy właściciel lokalu albo osoba mająca prawo spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) do lokalu ma obowiązek uiszczać opłatę roczną adekwatną do związanego z danym lokalem udziału w gruncie. Wysokość opłaty może być aktualizowana w razie zmiany wartości rynkowej gruntu, co w praktyce oznacza zazwyczaj jej podnoszenie przez właściciela gruntu. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, której założeniem jest stopniowe odchodzenie od instytucji użytkowania wieczystego i przekształcanie tego prawa w prawo własności. Więcej informacji na temat założeń projektowanej ustawy znajdziesz klikając tutaj.


Podoba Ci się? Udostępnij:

bookmark_borderPodatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu jest więc każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub w/w praw majątkowych do nieruchomości, jeżeli od ich nabycia przez zbywcę nie upłyną wskazany powyżej pięcioletni okres lub zbycie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej zbywcy.

Zdaniem organów administracji podatkowej odpłatnym zbyciem nieruchomości lub praw majątkowych do nieruchomości jest ich zbycie za wynagrodzeniem, to jest gdy zbywca otrzymuje świadczenie wzajemne. „Płatność” nie musi mieć przy tym charakteru pieniężnego (nie jest w tym celu wymagany przepływ środków pieniężnych), lecz może nastąpić w formie uzyskania świadczenia wzajemnego w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania, znoszenia, zwolnienia z długu, potrącenia wymagalnej wierzytelności.

Takie stanowisko wynika z treści uzasadnienia interpretacji podatkowej wydanej na wniosek mojej klientki. Sama treść przepisu nie była bowiem wystarczająca do ustalenia, czy obowiązek podatkowy powstanie w razie przeniesienia praw do nieruchomości tytułem zachowku przed upływem wskazanego powyżej terminu od nabycia praw do nieruchomości w drodze dziedziczenia testamentowego.  


Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go: